Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Blog

Zoznam tovarov a služieb ochrannej známky, na čo slúži a čo je dobré vedieť?

Zvolenie si správnych tried, do ktorých zatriedite svoje tovary a/alebo služby, pre ktoré žiadate ochranu nie je vždy jednoduchý proces. Zápis tried so správne zvolenými tovarmi a/alebo službami je kľúčovou súčasťou vašej celkovej stratégie ochrany prostredníctvom ochranných známok. Čo sú triedy, na čo sú dobré a prečo je potrebné venovať správnemu zatriedeniu tovarov a/alebo služieb pozornosť? Tejto zdanlivo jednoduchej problematike sa budem venovať v dnešnom článku.


História

Ochranná známka neplatí pre všetky tovary a služby ale iba pre tie, ktoré si zvolíme vo svojej prihláške. Konkrétne tovary a/alebo služby, ktoré chcem ochrannou známkou chrániť musím v prihláške jasne určiť a takto určené tovary a/alebo služby zatriediť do tried. Čo sú triedy tovarov a služieb a na čo slúžia?

Nakoľko ochranné známky fungujú na teritoriálnom princípe, t.j. platia na území, pre ktoré sú registrované a podnikateľská činnosť podnikov je často krát vykonávaná naprieč rôznymi štátmi, bežne sa stávalo, že kontrola zapísaných ochranných známok v rôznych štátoch vo vzťahu k zapísaným tovarom a/alebo službám z dôvodu neexistencie harmonizovaného triediaceho systému bola veľmi zdĺhavá a nepraktická. Z toho dôvodu došlo v roku 1957 k zriadeniu Nicejskej klasifikácii tovarov a služieb. Dohoda bola uzavretá v meste Nice, odtiaľ je odvodení názov triediaceho systému a  predstavuje medzinárodnú klasifikáciu tovarov a služieb, ktorá sa používa na zápis ochranných známok.

Nicejský triediaci systém (NCL) - všeobecne

Nicejský triediaci systém tvorí 45 tried, pričom triedy 1 až 34 sú venované tovarom a triedy 35 až 45 obsahujú služby. Každá trieda obsahuje nadpis triedy a vysvetlivky. Nadpis triedy všeobecne popisuje povahu tovaru alebo služby nachádzajúceho sa v nej. Vysvetlivky poskytujú bližšie informácie o druhoch tovarov alebo služieb obsiahnutých v konkrétnej triede.

Veľmi dobrým pomocníkom pre klasifikáciou tovarov alebo služieb do príslušnej triedy je internetová platforma „TMclass“. Túto si v pohode nájdete prostredníctvom internetového vyhľadávača a je samozrejme bezplatná. Internet určite ponúka i iné platené alternatívy, avšak TMclass je pre potreby riadneho zatriedenia tovarov a služieb podľa Nicejského triediaceho systému úplne postačujúci.

Nakoľko je na území Európskej únie platne registrovaných cca. 11 miliónov ochranných známok, je dôležité pred podaním prihlášky skontrolovať „dostupnosť“ označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a/alebo službám. Pri takom množstve ochranných známok nie je fyzicky možné, kontrolovať každú jednu osobitne a hľadať možný konflikt s našou prihláškou. Okrem množstva registrovaných ochranných známok sú značným problémom i jazyky konaní, v ktorých boli ochranné známky zaregistrované (Európska únia má 23 oficiálnych štátnych jazykov). Z uvedeného dôvodu je vznik jednotného triediaceho systému výborným pomocníkom.

Nicejský triediaci systém uľahčuje vyhľadávanie v registroch ochranných známok a dnes ho využíva cca. 150 úradov z celého sveta. Princíp triedenia podľa Nicejského triediaceho systému využíva i napr. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky alebo Európsky úrad pre duševné vlastníctvo (EUIPO) i keď EUIPO preferuje vlastnú harmonizovanú databázu tovarov a služieb.

Postup pri zatriedení tovarov a služieb - prakticky

Poďme ale k praktickej stránke veci. Na čo sa zamerať pri zostavovaní zoznamu tovarov a služieb? Základnou otázkou, ktorú si potrebujeme zodpovedať je:

- aké tovary a/alebo služby reálne predávam alebo poskytujem pod označením, ktoré chcem registrovať ako ochrannú známku?

- Existuje v mojom podnikateľskom pláne na najbližších 3 až 5 rokov tovar a/alebo služba, ktorú chcem predávať alebo poskytovať pod označením, ktoré chcem registrovať ako ochrannú známku?

Zoznam tovarov a/alebo služieb, ktoré predávate alebo poskytujete je potrebné riadne zatriediť do správnych tried. K správnemu zatriedeniu je možné použiť aktuálne vydanie NCL (Nice CLassification), ktoré nájdete na webstránke Medzinárodnej organizácie pre duševné vlastníctvo (WIPO) alebo i na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Okrem NCL, ktorý obsahuje charakteristiku 45 tried triediaceho systému je dostupný i Konkrétny zoznam tovarov a služieb, ktoré sú zatriedené podľa systému NCL. Tento zoznam nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod označením „NCL“ + číselné označenie aktuálneho znenia, napr. NCL (11-2020).

TIP: Ja pre zatriedenie konkrétneho tovaru alebo služby často používam nástroj TMclass. Je to omnoho rýchlejší spôsob ako študovať aktuálne znenie NCL, avšak výsledky TMclass nie sú právne záväzné, preto pokiaľ si nie som výsledkom celkom istý, kontrolujem výsledky z TMclass i s aktuálnym vydaním NCL.

Čo v prípade, ak chcem zapísať do zoznamu tovarov a služieb tovar alebo službu, ktorá sa nenachádza vo vydaní NCL? Táto otázka je úplne legitímna a v praxi sa často stretávam s uvedenou situáciou. Pokiaľ tovar alebo služba, pre ktorú žiadam ochranu sa nenachádza v konkrétnom zozname NCL, potom je nutné takýto tovar alebo službu jasne špecifikovať (rozumej: aby nemohol byť zameniteľný za iný tovar alebo službu) a zatriediť ho do tej triedy, do ktorej by bol zaradení v prípade, ak by sa v zozname NCL nachádzal.

Nesprávne zaradený tovar a/alebo služba - následky

Pokiaľ ste podali prihlášku a pri jej kontrole príslušný úrad dospel k zisteniu, že tovar, pre ktorý si nárokujete ochranu je zle zatriedený, úrad vás so svojim zistením oboznámi a vyzve vás, aby ste zistenú chybu podania odstránili. Riešenia môžu byť rôzne, buď vás úrad vyzve, aby ste tovar alebo službu zatriedili do novej triedy, čo môže mať za následok dodatočnú poplatkovú povinnosť za registráciu ďalšej triedy. Môže sa stať, že úrad navrhne zatriediť tovar do inej triedy, ktorú si už podanou prihláškou uplatňujete vo vzťahu k iným tovarom, potom takýto „presun“ nie je dodatočne spoplatnený.

Môže sa tiež stať, že úrad bude považovať znenie tovaru alebo služby za nedostatočne jasný a vyzve vás na jeho presnú špecifikáciu tak, aby nemohol byť zameniteľný s iným tovarom alebo službou.

Vplyv počtu tried na konanie

Počet tried má na vaše registračné konanie značný vplyv. Okrem poplatkovej povinnosti – čím viac tried, tým vyšší poplatok za registráciu, stúpa i možný konflikt so staršou ochrannou známkou. Ako profesionálny právny zástupca vnímam situáciu najmä v registroch ochranných známok Slovenskej republiky ako i registroch EUIPO a mám za to, že zoznamy tovarov a služieb sú často neprimerane rozsiahle (môj osobný pocit). Na rozdiel od napr. zoznamov tovarov a/alebo služieb registrovaných pre ochranné známky USA – kde je obvyklé, že zoznam tvorí jedna, dve „položky“, u nás v EÚ sú typické zoznamy obsahujúce mnohokrát i stovky konkrétnych „položiek“ zatriedených v zozname. Ktorý spôsob je lepší? Vždy závisí od konkrétnej situácie danej ochrannej známky.

Ja svojim klientom odporúčam chrániť to, čo je reálne potrebné chrániť a nedávať zbytočne do zoznamu „položky“, ktoré sú naviac. Čím viac tovarov a/alebo služieb v zozname, tým väčšie je nebezpečenstvo podania námietky proti prihláške (zo štatistík EUIPO vyplýva, že každá piata prihláška je napadnutá námietkou). Aj pri zostavovaní zoznamu je možné využiť rôzne tipy a triky, ktoré profesionálny zástupca pozná, avšak tieto nie sú predmetom tohto článku.

Je možné dodatočne upraviť zoznam tovarov a služieb?

Áno, zoznam tovarov a služieb je možné dodatočne upravovať, zlá správa však je, že zoznam je možné iba zužovať a nie je možné ho dodatočne rozširovať. Z uvedeného dôvodu je nutné venovať príprave zoznamu tovarov a služieb patričnú pozornosť.

Tip na záver

Pred podaním prihlášky venujte náležitú pozornosť príprave zoznamu tovarov a služieb. Svoj zoznam si skontrolujte aj v tom smere, či vaša prihláška nie je v konflikte so staršou zapísanou ochrannou známkou. Výsledok, ktorý získate ešte pred podaním prihlášky vám pri správnej analýze ušetrí množstvo následných problémov a času pri ich dodatočnom riešení.

Potrebujete pomôcť s Vašou prihláškou ochrannej známky?

V prípade, ak potrebujete pomôcť alebo poradiť v oblasti práva ochranných známok, vždy sa obracajte na profesionálnych a kvalifikovaných zástupcov, ktorí ovládajú danú problematiku. V prípade záujmu sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu Boldiz Law Firm s.r.o. a radi vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie vašej špecifickej situácie.

Chcem registrovať ochrannú známku   Naše služby