Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Ochrana osobných údajov

Vážení užívatelia,

aby ste sa mohli informovať ohľadne našich služieb potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje. Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov ako aj ich bezpečnosť je našou prioritou. Dovoľte nám, aby sme Vás informovali ohľadne spracovania a zabezpečenia Vašich osobných údajov.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom našej web stránky www.boldiz.com je advokátska kancelária:

Boldiz Law Firm s.r.o.
sídlo: Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 50 511 998
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 41638/N

2. Ako nás viete kontaktovať?

Vaše pripomienky, otázky a žiadosti čakáme na:
E-mail: info@boldiz.com
Tel.: +421 915 976 275

3. Spracúvame nasledovné osobné údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Email
  • Telefónne číslo
  • Adresa

4. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

a) Predzmluvný vzťah – Poskytovanie služieb
Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby potrebujeme Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom: poskytovania informácií, prijatia, zaevidovania a vybavenia nezáväznej objednávky, spísania dohody o právnom zastúpení / plnomocenstva, vydania účtovného dokladu, riešenie prípadného odstúpenia od zmluvy alebo prípadnej reklamácie. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom predzmluvného vzťahu, smerujúceho k uzatvoreniu zmluvy, t.j. Váš osobitný súhlas nie je potrebný.

b) Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom zasielania newsletterov. V prípade, ak ste  nám ešte nezaslali nezáväznú objednávku, Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. Váš súhlas nám udelíte formou vyplnenia príslušnej políčka na zasielanie newsletterov. V prípade, ak ste už našim užívateľom, t.j. v minulosti ste už žiadali aspoň o nezáväznú ponuku, Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, t.j. Váš osobitný súhlas nie je potrebný.

c) Ochrana právnych nárokov
Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany právnych nárokov za nevyhnutné z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom. Vaše údaje spracúvame teda na základe nášho oprávneného záujmu, t.j. Váš osobitný súhlas nie je potrebný.

5. Aký je náš oprávnený záujem?

V určitých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade, ak ste už našim užívateľom, t.j. v minulosti ste už žiadali aspoň o nezáväznú ponuku, si Vám dovoľujeme zasielať newsletter na základe oprávneného záujmu. Táto marketingová aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním služieb a prináša Vám úžitok vo forme uľahčenia budúceho využívania služieb, o ktoré ste už v minulosti prejavili záujem. V tejto súvislosti spracúvame len Váš e-mail. Samozrejme máte možnosť kedykoľvek zasielanie newsletterov zastaviť, o čom budete informovaný aj priamo v zaslanom newsletteri. Priamy marketing je našim oprávneným záujmom v zmysle Nariadenia o GDPR.
Ochranu právnych nárokov považuje prevádzkovateľ za oprávnený záujem a to najmä z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom.

6. Ako nám môžete dať súhlas?

V určitých, vyššie uvedených prípadoch potrebujeme Váš súhlas na to, aby sme mohli spracovávať Vaše osobné údaje. Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov žiadame len v prípade:
– Prihlásenie sa k odberu newslettera v prípade záujemcu, ktorý ešte nie je našim užívateľom.

Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:
– Prihlásením sa na newsletter, t.j. zadaním e-mailovej adresy do príslušného políčka.

7. Akým spôsobom môžete Váš súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:
– kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorú možnosť máte k dispozícii v každom jednom zaslanom newsletteri (reklamnej pošte), alebo
– nám kedykoľvek môžete zaslať oznámenie na e-mail: info@boldiz.com

8. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

Predzmluvný vzťah – Poskytovanie služieb
a) V prípade neuzavretia zmluvy o právnom zastúpení na základe zaslanej nezáväznej objednávky, Vaše osobné údaje uchovávame do márneho uplynutia lehoty na uzavretie zmluvy, najdlhšie však po dobu 30 dní odo dňa doručenia nezáväznej objednávky.
b) V prípade uzavretia zmluvy o právnom zastúpení na základe zaslanej nezáväznej objednávky, Vaše osobné údaje uchovávame po nevyhnutný čas na splnenie účelu zmluvy, resp. po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
c) Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.
d) Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Ochrana právnych nárokov
a) Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing
a) Vašu e-mailovú adresu uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie.

9. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje:
– Externému účtovníkovi
– Príslušným úradom  a orgánom verejnej moci ak to vyplýva z uzavretej zmluvy o právnom zastúpení, resp. s povahy poskytnutej služby.

  10. Kam prenášame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje ktoré spracúvame na vyššie uvedené účely spravidla neprenášame do tretích krajín, ibaže z osobitnej požiadavky užívateľa po uzavretí zmluvy o právnom zastúpení vyplýva potreba zaslania týchto údajov do tretích krajín, a to:
– Španielsko v prípade zastupovania užívateľa v konaniach pred Európskym úradom pre duševné vlastníctvo, sídlo Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, Španielsko.
– Švajčiarsko, v prípade zastupovania užívateľa v konaniach pred Svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvom, sídlo Chemin des Colombettes, 1211 Ženeva, Švajčiarsko.
V prípade ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o právnom zastúpení na základe nezáväznej objednávky, osobné údaje poskytnuté pri vyplnení nezáväznej objednávky spravidla neprenášame do tretích krajín.

11. Kam sa môžete obrátiť v prípade nespokojnosti?

Vaša spokojnosť je naším cieľom. Z toho dôvodu sa v každom prípade snažíme vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám. Ak však nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, napíšte nám email na adresu: info@boldiz.com
Ďalej máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to najmä v prípade ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12. V akej forme spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva z dôvodu vedenia účtovníctva, spísania zmluvy a následného plnenia.

13. Sociálne médiá

Naša webstránka môže obsahovať funkcie sociálnych médií ako napr. tlačidlo „Like“ alebo tlačidlo „Share on Facebook“, „Share on LinkedIn“, „Share on Twitter“. Prevádzkovateľ môže dostávať komentáre alebo odkazy, ktoré používateľ zdieľal na webových stránkach Prevádzkovateľa na uvedených sociálnych sieťach. Prevádzkovateľ môže okrem toho získavať údaje uvedené vo verejnom profile používateľa na uvedených sociálnych sieťach a všetky informácie, ktoré používateľ sociálnej siete zdieľa pomocou služieb Prevádzkovateľa. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá tieto funkcie poskytuje, ako je napr.:

-  https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://twitter.com/en/privacy

14. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Ako sme to aj v úvode tohto dokumentu uvideli, bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre našou prioritou. Z toho dôvodu sme pre ochranu Vašich osobných údajov prijali potrebné a primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú naše interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

15. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom
V prvom rade máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie. 

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
– už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
– odvoláte svoj súhlas;
– namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
– spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
– ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Môžu však nastať prípady, kedy Vaše osobné údaje (resp. ich časť), napriek Vašej žiadosti nebudeme môcť vymazať z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti. O tejto skutočnosti Vás budeme bezodkladne informovať. 

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Ďalej nás môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
– nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
– ak Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
– Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv alebo nárokov;
– namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Po prípade na základe Vašej písomnej žiadosti prenesieme Vaše osobné údaje vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
– na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
– z dôvodu nášho oprávneného záujmu,vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

16. Ako môžete tieto práva vykonávať?

Vaše žiadosti čakáme na:
Tel.: +421 915 976 275
E-mail: info@boldiz.com

17. Vybavenie žiadostí

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti.
Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.
Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.
V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

18. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 13.07.2020.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom. 


Chcem registrovať ochrannú známku   Naše služby