Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Všeobecné obchodné podmienky

Vysvetlenie pojmov

„Webovou stránkou“ sa rozumie internetová stránka www.boldiz.com

„Prevádzkovateľom“ je právnická osoba Boldiz Law Firm s.r.o., so sídlom Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 50 511 998, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41638/N (ďalej len ako „Boldiz Law Firm“). Spoločnosť Boldiz Law Firm je advokátskou kanceláriou, ktorá spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na poskytovanie právnych služieb.

„Užívateľom“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa webstránku www.boldiz.com

„Nezáväzná objednávka“ predstavuje nezáväznú objednávku právnej služby vykonanú advokátskou kanceláriou Boldiz Law Firm s.r.o. v oblasti ochrany priemyselných práv a práv duševného vlastníctva pre Užívateľa, na základe ktorej advokátska kancelária bezplatne posúdi právnu situáciu Užívateľa uvedenú v nezáväznej objednávke a následne navrhne ďalší spôsob konania vo veci spolu s cenovými podmienkami za právne zastupovanie.

„Riešenie na mieru“ predstavuje žiadosť Užívateľa o vykonanie právnej služby  advokátskou kanceláriou Boldiz Law Firm s.r.o. v oblasti ochrany priemyselných práv a práv duševného vlastníctva pre Užívateľa, ktorá spočíva v komplexnej analýze situácie Užívateľa, návrhu možných a vhodných riešení pre Užívateľa, s tým spojené konzultácie a vykonanie všetkých potrebných úkonov na dosiahnutie požadovaného cieľa.  

„Newsletter“ predstavuje informačný email (spravodajstvo) pre Užívateľov, ktorý sa dobrovoľne registrovali na jeho odoberanie. Prostredníctvom Newslettera Prevádzkovateľ poskytuje svojim odberateľom pravidelné spravodajstvo v oblasti ochrany práv priemyselného vlastníctva a duševného vlastníctva, ako i rôzne články, správy, novinky a iný atraktívny obsah.

Používanie webovej stránky

Boldiz Law Firm ponúka svoje právne služby v oblasti priemyselného práva a práva duševného vlastníctva prostredníctvom webovej stránky www.boldiz.com v rozsahu a podľa špecifikácie uvedených na webovej stránke.

Užívateľ je oprávnený prostredníctvom webovej stránky kontaktovať advokátsku kanceláriu Boldiz Law Firm s.r.o. za účelom získania nezáväznej objednávky na právne zastupovanie v konaní, ktoré definuje samotný Užívateľ zvolením konkrétnej právnej služby na webovej stránke.

Nezáväzná objednávka je bezodplatná a slúži pre bližšie posúdenie konkrétnej právnej situácie Užívateľa spolu s návrhom jej riešenia a podmienok na zastupovanie Užívateľa pri zvolenej právnej službe. Návrh podmienok zastupovania obsahuje i konkrétnu cenu za právne zastupovanie v danej veci, resp. presný spôsob jej výpočtu.

Ceny uvedené na webovej stránke sú cenami konečnými, resp. v prípade ak je na webstránke uvedené, že cena je „na vyžiadanie“ potom cena uvedená v návrhu podmienok zastupovania je cenou konečnou a je vypočítaná na základe konkrétnej špecifikácie rozsahu právnej služby Užívateľom. Skutočnosti uvedené v predošlej vete nebránia tomu, aby medzi užívateľom a Prevádzkovateľom neboli ceny dohodnuté inak, a to v zmysle vzájomnej dohody.

Pre účely komunikácie Prevádzkovateľ uprednostňuje elektronickú formu komunikácie – email, avšak nie je vylúčený iný spôsob komunikácie, napr. telefonicky alebo poštou.

Písomnosti budú prioritne Užívateľovi zasielané na emailovú adresu, ktorú uviedol pri žiadosti o nezáväznú ponuku, resp. pri žiadosti o riešenia na mieru na webovej stránke www.boldiz.com.

Kontakty

Adresa pre doručovanie: Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky, Slovenská republika
Adresa pre elektronickú komunikáciu: info@boldiz.com.
Telefónne číslo: +421 915 976 275

Chcem registrovať ochrannú známku   Naše služby