Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Blog

Právna ochrana dizajnov v Európskej únii

Cieľom tohto článku je priblíženie právnej problematiky ochrany dizajnu výrobkov v rámci Európskej únie, ktoré ponúka konanie o zápis Registrovaného dizajnu Spoločenstva. Registrovaný dizajn je veľmi praktickou možnosťou ako chrániť jedinečnosť svojich produktov. Registrovaný dizajn udeľuje svojmu majiteľovi právo zabrániť komerčnému využitiu takéhoto dizajnu v prípade, ak s takýmto využitím nevyslovil súhlas.


Zapísaný dizajn Spoločenstva a jeho právna ochrana

Ochrana dizajnu prináleží jeho autorovi aj bez potreby jeho registrácie, avšak v praxi je veľmi efektívne využiť i iné možnosti ochrany dizajnu a tým svoj dizajn chrániť proti zneužitiu konkurenciou.

Do úvahy pripadá možnosť zaregistrovania dizajnu do registra dizajnov, čím vlastník dizajnu získa osvedčenie o registrácii, t.j. dokument vydaný štátnou autoritou, ktorý jasne preukazuje o aký dizajn sa jedná, kto je jeho vlastníkom a čas, kedy k registrácii dizajnu došlo. Predmetný dokument tak predstavuje veľkú dôkaznú výhodu pri uplatňovaní si svojich práv pri porušovaní práv k dizajnu.

Registrovaný dizajn udeľuje svojmu majiteľovi právo zabrániť komerčnému využitiu takéhoto dizajnu v prípade, ak s takýmto využitím nevyslovil súhlas.

Registrovaný dizajn je platný pre územie, pre ktoré je zaregistrovaný. Prihlášku na zápis dizajnu je možné podať na príslušné národné alebo medzinárodné úrady. V prípade, ak sa rozhodnete zapísať svoj dizajn aspoň v dvoch európskych krajinách, odporúčame vám žiadať zápis Registrovaného dizajnu Spoločenstva, skrátene „RCD“, ktorý je platný pre celé územie Európskej únie. Dizajn RCD je možné zaregistrovať v jednom konaní a poskytuje silnú a jednotnú ochranu v celej európskej únii.

Ako dlho platí ochrana zapísaného dizajnu?

Dĺžka platnosti zapísaného dizajnu je rôzna v porovnaní s rôznymi krajinami. Pre účely tohto článku budem vychádzať z dizajnov platných v rámci celej EÚ, t.j. RCD dizajnov. Platnosť RCD dizajnu je 5 rokov od dátumu podania prihlášky (alebo dňa uplatnenej priority), pričom platnosť dizajnu je možné obnoviť na ďalšie päťročné obdobie, najviac však na 25 rokov.

Čo môžem žiadať zapísať ako dizajn RCD?

Dizajn môžem žiadať zapísať pre vzhľad celého výrobku alebo iba jeho časti. Dizajn vyplýva najmä z jeho línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry, resp. materiálov samotného výrobku alebo ozdobnosti daného výrobku.

Spôsobilé na ochranu dizajnom RCD sú  takmer všetky priemyselné alebo remeselné výrobky, napríklad:

 • obal produktu
 • sada výrobkov
 • časti výrobkov
 • logá alebo počítačové/smartfónové ikony
 • kresby a umelecké diela
 • písma/fonty
 • dizajn webovej stránky
 • ornamenty
 • a mnoho iných.

Aké sú výhody Registrovaného dizajnu RCD?

Dizajn RCD je veľmi praktickou možnosťou ako chrániť jedinečnosť svojich produktov. Dizajn je nesporne aktívom jeho vlastníka a je možné ho napr. licencovať alebo použiť ako zábezpeku. Výhodou je i rýchlosť konania o zápis dizajnu RCD, nakoľko dizajn RCD dokážete zapísať počas jedného-dvoch týždňov od podania prihlášky.

Ďalšími výhodami sú:

 • právo zakázať používanie rovnakého dizajnu iným účastníkom hospodárskeho trhu
 • prijateľná cena (jeden poplatok za všetky krajiny EÚ)
 • jedným konaním pokryje územie celej EÚ
 • možnosť zahrnúť viacero dizajnov do jednej prihlášky (napr. celý rad podobných produktov)
 • možnosť využiť režim "nezverejnenia" dizajnu až po dobu 30 mesiacov (čím získate ochranu a zároveň vyobrazenie dizajnu je chránené pred konkurenciou)

Pri podaní hromadnej prihlášky ponúka úrad EUIPO zľavu z poplatku pre registráciu dizajnu 2 až 10 v rozsahu 50% a pre dizajny 11 a viac predstavuje poplatok iba 25% zo základného poplatku za registráciu jedného dizajnu.

Za akých podmienok môžem žiadať zapísať svoj dizajn ako RCD

Prihlášku o zápis dizajnu je možné podať za podmienky, že je tento dizajn novýmá osobitný charakter (musí sa líšiť od existujúcich výrobkov). Za nový sa dizajn považuje vtedy, ak pôvodca dizajnu zverejnil svoj dizajn prvý krát, pričom od tohto momentu neubehlo viac ako jeden rok. Prihlášku tak smie prihlasovateľ podať v lehote jedného roku od zverejnenia svojho dizajnu.

Aký je postup pri registrácii dizajnu RCD?

Prihláškou je možné žiadať zápis jedného dizajnu alebo ich môže žiadať registrovať viac. Počet hromadnej dizajnovej prihlášky nie je limitovaný počtom dizajnov. Jedinou podmienkou pri podaní hromadnej prihlášky je, aby všetky dizajny boli zatriedené v rovnakej triede Locarnského triediaceho systému, teda aby všetky dizajny boli rovnakými druhmi tovarov.

Zastúpenie

V konaní o registráciu dizajnu RCD nemusí byť prihlasovateľ zastúpený, pokiaľ má bydlisko alebo sídlo v Európskom hospodárskom priestore. Pokiaľ táto podmienka nie je splnená, prihlasovateľ musí byť v konaní zastúpený odborným zástupcom. Napriek tomu, že nie je daná povinnosť byť v konaní o zápis dizajnu RCD zastúpený, veľmi odporúčame sa v prípade záujmu o registráciu vášho dizajnu poradiť s kvalifikovaným zástupcom, aby vaša prihláška neobsahovala formálne chyby, pre ktoré vám ju úrad zamietne a rovnako tak z dôvodu, aby vám objasnil všetky relevantné skutočnosti spojené s registračným konaním, ako i všetky práva z registrovaného dizajnu RCD pre vás vyplývajúce.

Priorita

Ak ste požiadali o zápis vášho dizajnu v ktoromkoľvek štáte Parížskeho dohovoru, máte právo žiadať prioritu vašej prihlášky dizajnu RCD k tomuto dátumu, avšak svoje právo na prioritu si musíte uplatniť do šiestich mesiacov od podania prvej žiadosti.

Odklad zverejnenia

V praxi sa vyskytujú situácie kedy sa prihlasovateľ rozhodne pre ochranu svojho dizajnu RCD, avšak vyobrazenie svojho dizajnu nechce v čase podania žiadosti zverejniť. O odklad zverejnenia je potrebné požiadať pri podaní prihlášky a odklad zverejnenia môže trvať až 30 mesiacov od podania, resp. od najskôr uplatnenej priority). Odklad zverejnenia je využívaný v prípadoch, ak dizajn má byť „skrytý“ pred očami konkurencie, pričom práva z dizajnu sú platné, t.j. ochrana dizajnu platí od dátumu podania napriek tomu, že doposiaľ dizajn RCD nebol zverejnený.

Vyobrazenie dizajnu

Dizajn RCD je chránený v podobe v akej je zapísaný v zozname dizajnov RCD. Preto je potrebné klásť zvýšenú pozornosť na vyobrazenie dizajnu, ktoré prikladáme v prihláške. Prihláška musí obsahovať najmenej jedno vyobrazenie dizajnu, ktorý má byť chránený. V prihláške je možné použiť až desať rôznych vyobrazení pre jeden registrovaný dizajn, pričom platí, že ochrana je priznaná siedmym vyobrazeniam a zvyšné tri sú iba informatívne. Rovnaké pravidlo platí i pre všetky ďalšie dizajny prihlasované v hromadnej prihláške.

Na grafické vyobrazenie dizajnu v prihláške kladie úrad EUIPO veľký dôraz. Dbajte preto na to, aby vyobrazenie dizajnu spĺňalo kritériá zápisu podľa úradu EUIPO.

Kontrola prihlášky počas registračného konania

Úrad EUIPO kontroluje prihlášky iba v rozsahu splnenia formálnych náležitostí. Úrad neskúma vecné náležitosti prihlášky s výnimkou prieskumu, či podaná prihláška nie je v rozpore s verejným poriadkom alebo morálkou. V porovnaní s registračným konaním pri ochranných známkach EÚ neexistuje žiadne námietkové konanie.

Úrad EUIPO z vlastného podnetu nekontroluje zákonnú podmienku, či je váš dizajn nový alebo či spĺňa podmienku individuálneho charakteru. Takýto prieskum necháva k dispozícii vašej konkurencii, ktorej zákon dáva možnosť požiadať o vyhlásenie vášho dizajnu za neplatný. Konanie o vyhlásenie dizajnu za neplatný možno iniciovať až po zaregistrovaní dizajnu, teda nie počas konania o jeho zápis.

Prihlášku o zápis dizajnu RCD do registra posudzuje zamestnanec úradu EUIPO a v prípade ak sú všetky zákonné náležitosti konania splnené, dizajn RCD bude zaregistrovaný a zverejnený. Zapísať dizajn RCD je možné v priebehu jedného týždňa od podania prihlášky.

Neregistrovaný dizajn v EÚ

Európska legislatíva pozná inštitút tzv. nezapísaného dizajnu. Jedná sa o dizajn, ktorý nie je registrovaný a napriek tomu je chránený. Nezapísaný dizajn je chránený po dobu maximálne troch rokov odo dňa jeho sprístupnenia verejnosti EÚ.

Rozdiel medzi dizajnom RCD a nezapísaným dizajnom

Rozdiely pri ochrane práv:

Nezapísaný dizajn udeľuje svojmu majiteľovi právo zabrániť komerčnému využitiu dizajnu v prípade, ak je takýto dizajn úmyselnou kópiou chráneného dizajnu vyhotoveného s nekalým úmyslom, t.j. s vedomím existencie staršieho dizajnu. Úmysel ako i vedomosť o staršom dizajne je samozrejme nutné preukazovať, čo v praxi často spôsobuje značné problémy.

Dizajn RCD chráni svojho majiteľa aj v prípadoch, ak porušujúci dizajn bol vytvorený v dobrej viere, t.j. bez toho, aby jeho pôvodca vedel o existencii skoršieho dizajnu.

Právna ochrana udelená dizajnom RCD je silnejšia a transparentnejšia.

Dĺžka platnosti:

Nezapísaný dizajn je chránený počas troch rokov odo dňa, kedy bol prvýkrát predstavený verejnosti na území Európskej únie. Po uplynutí troch rokov ochranu nemožno predĺžiť.

Dizajn RCD má spočiatku platnosť päť rokov odo dňa podania prihlášky a možno ju v 5 ročných intervaloch predlžovať na maximálne 25 rokov.


Právna ochrana RCD dizajnov je dlhšia a transparentnejšia v porovnaní s nezapísaným dizajnom Spoločenstva.

Záver

Cieľom tohto článku je priblíženie právnej problematiky ochrany dizajnu výrobkov v rámci Európskej únie, ktoré ponúka konanie o zápis Registrovaného dizajnu Spoločenstva. V prípade, ak potrebujete pomôcť alebo poradiť v oblasti práva dizajnov, vždy sa obracajte na profesionálnych a kvalifikovaných zástupcov, ktorí ovládajú danú problematiku. V prípade záujmu sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu Boldiz Law Firm s.r.o. a radi vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie vašej špecifickej situácie.

Chcem registrovať ochrannú známku   Naše služby