Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Blog

Námietka proti zápisu označenia do registra ochranných známok – všeobecné informácie

Podanie námietky je pre prihlasovateľa ochrannej známky nepríjemnou komplikáciou registračného procesu, naopak pre namietateľa je efektívnym nástrojom ako zamedziť porušovaniu práv k jeho ochrannej známke.


Čo je námietka v zmysle známkového práva?

Námietka proti zápisu označenia do registra ochranných známok je právny inštitút, ktorým sa jej podávateľ  domáha rozhodnutia, na podklade ktorého dôjde k čiastočnému alebo úplnému zamietnutiu podanej prihlášky o zápis ochrannej známky do registra ochranných známok. Zjednodušene možno povedať, že námietkou sa namietateľ domáha, aby nedošlo k zápisu ochrannej známky, ktorá je v konflikte s jeho právami alebo oprávnenými záujmami.

Kto je oprávnený podať námietku?

Najčastejšie podávajú námietky majitelia starších ochranných známok, ktorí považujú zverejnenú prihlášku o zápis ochrannej známky za konfliktnú s ich staršou ochrannou známkou. Zákon však možnosť podania námietky priznáva i iným subjektom, ktoré bližšie špecifikuje v § 7 zákona o ochranných známkach (pre konania vedené Úradom priemyselného vlastníctva SR), napr. vlastníkovi nezapísaného označenia, majiteľovi skoršieho priemyselného práva (napr. dizajnu) alebo osobe, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere a iné subjekty.

Aké sú dôvody na podanie odôvodnenej námietky?

Hlavným dôvodom pre podanie námietky je skutočnosť, že podaná prihláška je spôsobilá porušovať práva alebo oprávnené záujmy namietateľa. Najpočetnejším dôvodom na podanie námietky je existencia pravdepodobnosti zámeny označení na strane verejnosti z dôvodu podobnosti označení v nadväznosti na podobnosť tovarov a/alebo služieb. Je nutné uviesť, že za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj asociácia so staršou ochrannou známkou.

Všetky dôvody na podanie námietky bližšie špecifikuje zákon o ochranných známkach v § 7.

Kedy možno podať námietku?

Námietku je možné podať iba v zákonom vymedzenom čase, t.j. v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi.  Zmeškanie trojmesačnej lehoty nie je možné odpustiť, rovnako nemožno prihliadať na doplnenie alebo rozšírenie už podanej námietky, ako i na dôkazy predložené po uplynutí zákonnej lehoty.

V prípade námietok podaných proti európskej ochrannej známke je proces odlišný, nakoľko pri konaniach na úrade EUIPO je pre riadne podanie námietky postačujúce, ak sa v trojmesačnej lehote podá oznámenie o podaní námietky a uhradí sa  správny poplatok za podanie námietky. Odôvodnenie námietky je možné úradu EUIPO podať neskôr, v  úradom stanovenej lehote.

Ako úrad môže rozhodnúť v konaní o námietke?

Pokiaľ námietka nebola podaná riadne a včas, konajúci úrad konanie o námietke zastaví.

Pokiaľ úrad v konaní o námietke nezistí existenciu dôvodov podľa § 7 zákona o ochranných známok, námietku zamietne.

Ak úrad zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uvedených v § 7, podanej námietke vyhovie a napadnutú prihlášku zamietne.

Pokiaľ je dôvod podľa § 7 daný iba pre časť podanej prihlášky, zamietne prihlášku iba v tejto časti.

Bližšie informácie o typoch rozhodnutí v námietkovom konaní zákon o ochranných známkach určuje v ustanovení § 31.

 Je rozhodnutie o námietke konečné?

Proti rozhodnutiu úradu o podanej námietke je možné podať v lehote 30 dní rozklad, ktorý má odkladný účinok. Odôvodnenie rozkladu je možné úradu podať v lehote jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu.

Ako sa dozviem, že niekto si chce registrovať označenie, ktoré je v konflikte s mojou ochrannou známkou?

Úrad priemyselného vlastníctva SR neinformuje vlastníkov starších ochranných známok o tej skutočnosti, že niekto podal prihlášku o zápis zameniteľného označenia ako ochrannej známky. Je teda na samotnom vlastníkovi staršej ochrannej známky, aby si svoje práva strážil. Za týmto účelom je potrebné sledovať či nedošlo k podaniu prihlášky, ktorá by mohla porušovať práva staršej ochrannej známky. Pre sledovanie je možné využiť napr. on-line registre a databázy alebo pravidelne  sledovať vestníky, resp. zveriť monitoring novo podaných prihlášok profesionálnemu zástupcovi.

Cieľom tohto článku je bližšie ozrejmiť základné informácie právneho inštitútu námietok v známkovom práve. Vzniesli námietku proti vašej prihláške o zápis ochrannej známky alebo máte záujem zveriť monitoring registrov do rúk profesionálov, resp. identifikovali ste podanie konfliktnej prihlášky a plánujete proti jej zápisu podať námietku? V danom prípade vám odporúčame poradiť sa s profesionálom, ktorý dokonale ovláda všetky nuansy známkového práva. Takýmito sú patentoví zástupcovia ako i advokáti so špecializáciou na právo duševného vlastníctva.

Pokiaľ máte záujem, v Boldiz Law Firm® vám radi ozrejmíme všetky potrebné informácie k riadnemu hájeniu vašich práv a oprávnených záujmov.

Chcem registrovať ochrannú známku   Naše služby