Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Blog

Grantová podpora až do 1.500,- EUR pre malé a stredné podniky

Využite príležitosť ušetriť 1.500,- EUR na ochranu svojho duševného vlastníctva prostredníctvom grantovej podpory „Ideas Powered for Business SME Fund“


Ideas Powered for Business SME Fund je grantový program vytvorený na pomoc európskym malým a stredným podnikom (MSP) v súvislosti s prístupom k právam v oblasti duševného vlastníctva (DV). Hlavným cieľom je finančná podpora európskych MSP, ktoré chcú rozvíjať stratégie v oblasti DV a chrániť svoje práva v oblasti DV.

Prostredníctvom grantu je možné žiadať dva typy služieb:

Služba č. 1: vrátenie 75 % sumy vynaloženej na služby včasnej diagnostiky práv DV (IP Scan), ktoré zabezpečuje národný úrad pre DV, napr. Úrad priemyselného vlastníctva SR. Úrad EUIPO neposkytuje služby včasnej diagnostiky v oblasti DV.

Služba č. 2: vrátenie 50 % sumy základného poplatku za prihlášku ochranných známok a dizajnov na vnútroštátnej, regionálnej úrovni a úrovni EÚ.

Každý MSP môže dostať náhradu najviac do výšky 1 500 EUR.

Kto môže požiadať o grant ?

MSP so sídlom v EÚ, ktoré chcú požiadať o službu včasnej diagnostiky v oblasti DV (IP Scan), musia mať sídlo v krajine, v ktorej je k dispozícii oprávnený poskytovateľ včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (napr. SR). Všetky MSP so sídlom v EÚ, ktoré spĺňajú podmienky grantovej podpory môžu žiadať o grant pre službu č. 2 (vrátenie 50% sumy základného poplatku).

Kedy možno podať žiadosť o grant ?

Prvý interval čerpania grantovej podpory:          ukončený

Druhý interval čerpania grantovej podpory :       ukončený

Tretí interval čerpania grantovej podpory :         ukončený

Štvrtý interval čerpania grantovej podpory :        ukončený

Piaty interval čerpania grantovej podpory :         ukončený

Šiesty (dodatočný) interval čerpania grantovej podpory: od 01.10.2021 do 31.10.2021.


Platí zásada „kto skôr príde, ten skôr berie“.

Ako má MSP postupovať pri podávaní žiadosti ?

1. Prečítajte si výzvu na predkladanie návrhov na stránke EUIPO, vyplňte a odošlite online formulár spolu s požadovanou dokumentáciou. Po podaní žiadosti obdržíte e-mail s potvrdením o prijatí žiadosti. Následne dostane MSP rozhodnutie o (ne)udelení grantu.


2. Po obdržaní rozhodnutia o udelení grantu máte 30 dní na vykonanie podania spojeného so službou č. 1. a/alebo službou č. 2.

3. Na záver predložte žiadosť o vrátenie časti zaplatenej sumy podľa rozhodnutia o udelení grantu.

Čo presne je služba č. 1 „IP Scan“ ?

Včasná diagnostika v oblasti DV je kľúčová pri budovaní stratégie v oblasti DV. Odborníci preskúmajú podnikateľský model MSP, jeho výrobky/služby a plány rastu, aby preň mohli vytvoriť stratégiu v oblasti DV. Na základe tejto služby sa môže MSP lepšie rozhodnúť, aké práva DV má prihlásiť, ako rozvíjať svoje portfólio DV, ak už má zapísané práva, a ako naplánovať svoju stratégiu do budúcnosti.

Ako požiadať o službu č. 1 „IP Scan“ ?

MSP sa môže obrátiť na vnútroštátny úrad pre DV a požiadať o ňu. Službu poskytne odborník na včasnú diagnostiku v oblasti DV (pridelený vnútroštátnym úradom), ktorý sa stretne so zástupcami MSP, aby sa o ňom dozvedel viac informácií z hľadiska podnikania a DV. Nakoniec odborník na včasnú diagnostiku v oblasti DV predloží správu, v ktorej uvedie svoje zistenia o právach MSP v oblasti DV a navrhne odporúčania pre budúce riadenie práv MSP v oblasti DV. Čas potrebný na poskytnutie služby je rôzny v závislosti od MSP a môže to byť niekoľko týždňov až niekoľko mesiacov.

Služba č. 2 „50% zľava zo základného poplatku“

MSP môže požiadať o náhradu 50 % základného poplatku za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu (vnútroštátny, regionálny, EÚ). MSP si zvolí územnú úroveň ochrany v závislosti od svojej podnikateľskej stratégie a plánov rastu. Ak si MSP nie je istý tým, o čo a kde má žiadať, pri rozhodovaní mu môže pomôcť služba včasnej diagnostiky v oblasti DV (IP Scan).

Aký počet práv (ochranných známok, dizajnov) môže MSP žiadať ?

Počet práv DV (ochranných známok, dizajnov), ktoré môže MSP prihlásiť, je neobmedzený. MSP však môže získať náhradu 50 % základného poplatku za prihlášku v maximálnej výške 1 500 EUR.

MSP pre ochranu svojho DV môže žiadať napríklad:

- zápis 3 ochranných známok EÚ (výška náhrady 1.275,- EUR)

- zápis 18 národných (SR) ochranných známok (výška náhrady 1.494,- EUR)

- zápis 150 národných (SR) dizajnov (výška náhrady 1.500,- EUR)

Záver

V prípade, ak by ste mali záujem o využitie uvedeného grantu a potrebuje pomôcť s jeho čerpaním, radi Vám vysvetlíme všetko potrebné a pomôžeme grant úspešne získať. Kontaktujte nás prosím vyplnením kontaktného formulára (s označením služby „Iné“) tu.

Zdroj: https://euipo.europa.eu

Chcem registrovať ochrannú známku   Naše služby