Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Blog

"Fast Track" prihláška o zápis národnej ochrannej známky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prináša novinku pre prihlasovateľov národných ochranných známok vo forme možnosti podania prihlášky postupom „Fast Track“. Podstata „Fast Track“ prihlášky spočíva v zrýchlenom postupe zverejnenia prihlášky ochrannej známky pokiaľ prihlasovateľ dodrží stanovené podmienky.


Aké sú podmienky podania zrýchlenej prihlášky národnej ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky?

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prináša novinku pre prihlasovateľov národných ochranných známok vo forme možnosti podania prihlášky postupom „Fast Track“.  Podstata „Fast Track“ prihlášky spočíva v zrýchlenom postupe zverejnenia prihlášky ochrannej známky pokiaľ prihlasovateľ dodrží stanovené podmienky. Podmienky postupu „Fast Track“ sú nasledovné:

- podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra prostredníctvom elektronického formulára

- prihlasovateľ má aktívnu elektronickú schránku na doručovanie na portály slovensko.sk

- poplatok za podanie žiadosti bude uhradený najneskôr do troch pracovných dní od dátumu odoslania platobných údajov konajúcim úradom

- zoznam tovarov a služieb bol vytvorení prostredníctvom aplikácie uvedenej na adrese http://ezts.szm.com/

- pokiaľ sa uplatňuje priorita v prihláške, prioritný doklad musí byť súčasťou podanej prihlášky.

V čom spočíva zrýchlenie postupu registračného konania?

Pokiaľ prihlasovateľ podá prihlášku postupom „Fast Track“, tak tým „de facto“ uľahčí kontrolnú prácu úradu v rozsahu kontroly znenia zoznamu tovarov a služieb. Prostredníctvom aplikácie na zostavenie zoznamu tovarov a služieb je možné vytvoriť zoznam, ktorý nie je potrebné kontrolovať zo strany úradu, nakoľko aplikácia obsahuje aktuálne znenie Medzinárodného (Nicejského) triedenia tovarov a služieb, ktorý zoznam je zo strany úradu plne akceptovaný. V praxi tak dochádza k situácii, že príslušný pracovník nemusí skúmať zoznam tovarov a služieb a posudzovať jeho validitu, čo má za následok zrýchlenie postupu zverejnenia prihlášky (pokiaľ prihláška neobsahuje iné vady podania).

Uvedená možnosť tak skracuje čas na posúdenie prihlášky na lehotu do 30 pracovných dní odo dňa podania prihlášky.

Čo v prípade, ak sa váš tovar alebo služba nenachádza v databáze aplikácie?

V takom prípade je potrebné zostaviť zoznam tovarov a služieb manuálne, čo však má za následok nesplnenie podmienok pre podanie v režime „Fast Track“, teda prihláška bude posudzovaná v rovnakom režime ako doteraz.

Potrebujete pomoc?

Pokiaľ potrebujete pomoc vo veciach spojených s ochrannou známkou prosím vždy využite služby kvalifikovaného zástupcu, ktorý dôkladne pozná nuansy známkového práva. Pokiaľ máte záujem o konzultáciu vašej situácie s advokátskou kanceláriou Boldiz Law Firm s.r.o., neváhajte sa na nás obrátiť a my vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie vašej situácie.

Chcem registrovať ochrannú známku   Naše služby