Nezáväzná objednávka Potrebujem právnu pomoc

Blog

Čo je ochranná známka?

Ochranná známka je identita zapísaná v registri ochranných známok, ktorá dokáže individualizovať pôvod tovarov a/alebo služieb jedného hospodárskeho subjektu od rovnakých tovarov a/alebo služieb iného subjektu (konkurencie).


Majte svoju značku v správnych rukách, v tých svojich!

Máte dostatočne ochránenú svoju značku? Existuje v EÚ subjekt, ktorý Vám môže zakázať používanie Vašej značky? Nie je Vaša značka v konflikte s inou staršou značkou?

Otázky, ktoré bežne podnikateľ nerieši, avšak vzhľadom k našim skúsenostiam je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť. Len tak, medzi nami, pár relevantných čísiel:

  • Úrad EUIPO (European Union Intellectual Property Office) v roku 2019 platne zaregistroval 140.755 ochranných známok, ktoré platia i pre územie Slovenskej republiky.
  • Ku koncu roka 2019 úrad EUIPO platne zaregistroval viac ako 2.000.000 ochranných známok.
  • Na území Európskej únie je platne zaregistrovaných viac ako 11.000.000 ochranných známok.

Ste si istý, že je Vaša značka skutočne iba Vaša?

Čo je ochranná známka?

Ochranná známka je identita zapísaná v registri ochranných známok, ktorá dokáže individualizovať pôvod tovarov a/alebo služieb jedného hospodárskeho subjektu od rovnakých tovarov a/alebo služieb iného subjektu (konkurencie).

Vlastník ochrannej známky je jediným oprávneným subjektom na používanie ochrannej známky v súvislosti s tovarmi a/alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná v registri. To znamená, že má právo zakázať ostatným účastníkom trhu (konkurencii) používanie rovnakého (alebo zameniteľného) označenia pre rovnaké (alebo podobné) tovary a/alebo služby.

Okrem zákazu používania je možné naopak používanie ochrannej známky iným subjektom povoliť, samozrejme iba za vopred dohodnutých podmienok, za odmenu a na základe licenčnej zmluvy. 

Čo si môžem registrovať ako ochrannú známku?

Ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť, t.j. nesmie napr. opisovať tovary a/alebo služby, pre ktoré mať byť zapísaná.

Je možné registrovať viacero druhov ochranných známok, najčastejšie sa jedná o ochranu názvu značky – slovná ochranná známka, poprípade ochrana loga spoločnosti – obrazová ochranná známka alebo ich kombinácia. Tu sa však možnosti nekončia, práve naopak. V prípade splnenia zákonných náležitostí je možné napr. registrovať si obchodný slogan – slovná ochranná známka, alebo zvukovú znelku – zvuková ochranná známka, multimediálna (zvukovo-vizuálna) znelka – multimediálna ochranná známka, hologram, 3D tvar výrobku – priestorová ochranná známka, farba alebo farebná kombinácia ako ochranná známka a pod.

Možností je veľa, nie každý o nich vie. V dnešnom vysoko konkurenčnom hospodárskom prostredí je nutné sa odlíšiť od konkurencie. Odlíšenie sa od konkurencie väčšinou znamená i nárast počtu zákazníkov, čo zas znamená upriamenie pozornosti konkurencie na Vašu činnosť. Jednoducho sa môže stať, že Vašu unikátnosť bude chcieť zneužiť konkurencia vo svoj prospech a aj z toho dôvodu je nutné si svoju jedinečnosť na trhu (svoju značku a jej odkaz konečnému zákazníkovi) patrične chrániť.

Pár ilustračných príkladov typov ochranných známok:

Je potrebná ochrana značky formou ochrannej známky?

„Ochranu značky“ zabezpečuje v našom právnom poriadku (SR) Obchodný zákonník, resp. iné príslušné právne normy, teda pre ochranu značky nie je potrebná jej registrácia ako ochrannej známky. V prípade súdneho sporu s nečestným konkurentom však má vlastník ochrannej známky výhodu v tom, že nemusí preukazovať, že je vlastníkom označenia, ktoré konkurent zneužíva, nemusí tiež preukazovať spojenie označenia so službami/tovarmi ako i čas od kedy označenie požíva.

Okrem uvedeného už samotná „fyzická“ existencia ochrannej známky v príslušnom registri dáva najavo, že dané označenie používate v spojitosti s určitými tovarmi/službami a preto upozorňuje konkurenciu na nutnosť zvážiť používanie rovnakého/podobného označenia napr. pri vstupe na nový trh a pod.

Značka je tiež veľkým aktívom jej majiteľa, prečo teda nechrániť svoje aktíva pred možným zneužitím konkurenciou?

Rešerš a monitoring trhu

Nakoľko vlastník ochrannej známky má právo zakázať inému subjektu na hospodárskom trhu používanie rovnakého (alebo zameniteľného) názvu v spojitosti s registrovanými tovarmi a/alebo službami, je nutné poznať staršie ochranné známky už pri kreovaní novej značky, resp. radu produktov alebo služieb. Existuje databáza ochranných známok, kde je možné dohľadať aké ochranné známky už sú na relevantnom trhu zapísané a teda zistiť dostupnosť nového názvu značky na relevantnom trhu. Úvodná „nadpráca“ vo forme rešerše ochranných známok môže v budúcnosti ušetriť značné problémy pri riešení konfliktov.

Najmä vzhľadom k otvorenému hospodárskemu priestoru EÚ sú pomerne časté situácie, kedy subjekt niekoľko rokov lokálne buduje svoju značku a rozhodne sa expandovať na zahraničné trhy v EÚ. Po úspešnej expanzii zistí, že v hospodárskom trhu existuje ďalší subjekt, s rovnakým alebo veľmi podobným názvom. Najčastejšie to zistí tak, že obdrží výzvu na zdržanie sa konania, ktorým dochádza k porušovania práv z ochrannej známky. Riešenie situácie vždy závisí od špecifikácií konkrétneho prípadu, v známkovom práve je každá situácia klienta jedinečná. Mnohokrát však do úvahy pripadá iba „rebrand“ značky, čo je pre klienta ťažko prijateľná voľba riešenia situácie nakoľko do budovania značky vložil nemalé úsilie a finančné prostriedky.

Z uvedeného dôvodu je podľa nášho názoru potrebné vykonať prieskum na relevantnom trhu (a v relevantnom odvetví) ešte pred zvolením si názvu značky. Ideálne si názov značky aj registrovať ako ochrannú známku na príslušnom území a tým získať svoj kúsok „piesočku“ na danom trhu a ten následne budovať.

Aby sme mohli zamedziť konkurencii používanie podobných označení spôsobilých zámenu je potrebné sledovať relevantný trh a v prípade vzniku pochybných aktivít konkurencie čo najskôr zasiahnuť.

Veľká právomoc zamedziť používanie rovnakého alebo podobného označenia konkurencii si vyžaduje i preventívne opatrenia vo forme sledovania trhu a konkurencie a v prípade, ak sa zistí konanie konkurencie, ktorým dochádza ak porušovaniu práv z ochrannej známky, je nutné proti takémuto konaniu zasiahnuť. Nie je vhodné tolerovať porušovanie vašich práv konkurenciou – v takom prípade stráca zmysel ochrany značky ochrannou známkou. Existuje množstvo možností ako parazitovať na dobrom mene značky, ochranná známka však pomáha efektívnejšie riešiť takéto pokusy tretích strán.

Doba a územie platnosti ochrannej známky.

Ochranná známka je platná iba na území, kde je platne zaregistrovaná. Najčastejšie pôjde v našom hospodárskom priestore o registrácie platné pre SR, resp. pre celú EÚ. Doba platnosti ochrannej známky je 10 rokov.

Pri dodržaní zákonných postupov je ochrannú známku možné obnoviť o ďalších 10 rokov, pričom počet obnov nie je limitovaný, t.j. ochranná známka môže platiť „navždy“.

Myslite proaktívne a chráňte si svoj biznis, chráňte si svoju značku!

Potrebujete pomoc s registráciou vašej ochrannej známky na Slovensku alebo v zahraničí?

Myslite dopredu a svoje práva si včas ošetrite. Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na kvalifikovaných profesionálov so špecializáciou na ochranné známky.  V prípade záujmu môžete kontaktovať našu kanceláriu a radi vám pomôžeme zorientovať sa, zefektívnime registračný proces a navrhneme optimálne riešenie vašej situácie.

Chcem registrovať ochrannú známku   Naše služby